งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้(ห้องสมุด) ได้ร่วมจัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการสู่สังคมตาม...

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-1600 น. งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ได้ให้การต้อนรับ คณะ...

 
Section of Learning Resource Administration.
Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building.
270 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Rama 6 Rd,Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 0-2201-1280, 0-2201-0584 Fax: 0-2354-7268 E-mail: lira@mahidol.ac.th