หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบำรุง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงห้องเรียนห้องประชุม

 


 

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบำรุง

 


หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงห้องคอมพิวเตอร์

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration Division

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เว็บไซต์หน่วยห้องสมุด

โทร : 022011280

เว็บไซต์หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

โทร : 022011738

เว็บไซต์หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก

โทร : 022010562

เว็บไซต์บริการห้องประชุมและห้องเรียน

โทร : 022011290

เว็บไซต์บริการห้องประชุมและห้องเรียน

โทร : 022010567

เว็บไซต์ธุรการ

โทร : 022010584

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: lira@mahidol.ac.th