งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration Division

บริการห้องประชุมและห้องเรียน

You are here

บริการ

title
เกี่ยวกับบริการห้องประชุม และห้องเรียน
title
การบริการห้องประชุมและห้องเรียน
title
การปรับปรุงการบริการตาม VOC
title
โครงสร้างบริการห้องห้องประชุมและห้องเรียน
title
บุคลากร
title
ติดต่อ

ระเบียบการใช้บริการ

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: lira@mahidol.ac.th