หน่วยบริหารทั่วไป

 

 

หน่วยบริหารทั่วไปเป็นหน่วยงานหลักของงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการมีการให้บริการทั้งภายในและภายนอกงาน ปฏิบัติตามพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย

ประกอบไปด้วย  3 ส่วน ตามลักษณะงาน คือ บริการห้องประชุมและห้องเรียน  บริการห้องคอมพิวเตอร์ ธุรการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังนี้

       
       

 

img1

ธุรการ

 

img1

บริการห้องประชุมและห้องเรียน

 

img1

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

ตารางการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์