คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 
     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มาดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นผู้นำชมและให้ข้อมูล.