หลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28

          เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28 ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง "การใช้ห้องสมุดคณะฯ และการสืบค้นข้อมูลวิชาการ" โดยมีคุณสุภาภรณ์  แก้วโภคา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
          ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี โดยมี คุณไพลิน  ทิพย์สุมาลัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องสมุดคณะฯ และ คุณชาญณรงค์  พุ่มบ้านเช่า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี