แนะนำการใช้ฐานข้อมูลยา Lexicomp

แนะนำการใช้ฐานข้อมูลยา Lexicomp
 
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น.ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้เชิญ
Miss Lily Wongwiwat ตัวแทนบริษัท Wolters Kluwer มาแนะนำการใช้ฐานข้อมูลยา Lexicomp ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี