งานสร้างเสริมสุขภาพ ถอดบทเรียน...

 

นิสิตจุฬา ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 49 คน มาศึกษาดูงานมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี (กลุ่มผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิ...

 

จัดกิจกรรมยืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และลดความเครียดเบาเทาอาการเมื่อยล้าจากการทำงานให้บุคลากร และผู้ส...

 

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี  จัดกิจกรรมต้อนรับปี 2560

 

งานสร้างเสริมสุขภาพระดมสมอง จัดประชุมเครือข่ายมิตรภาพบำบัด

 

นิสิตและอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน...

 

อาจารย์ - นิสิตปริญญาโท  มาศึกษาดูงาน ด้านงานสร้างเสริมสุขภาพ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

โรงพยาบาลเลิดสิน ดูงานศูนย์มิตรภาพบำบัด (อาสาสมัครกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน) ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

30  พฤษภาคม - 10 มิถุนายน  2559   ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ  เปิดพื้นที่ให้คณ...

 

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ  งานสร้างเสริมสุขภาพ  เปิดบ้านให้เด็กป่วยมาทำกิจกรรม "ศิลปะบำ...

 

คณะ ฯ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์  "เครือข่ายมิตรภาพบำบัด... รามาธิบดี" ครั้งที่ 3 เพื่อเชื่อม...

 

คณะฯ จัดกิจกรรม "วันมะเร็งโลก" ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  เพื่อให้ความรู้กับประช...