You are here

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย(EST)

            การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise stress test) เป็นการตรวจหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตรวจหาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะที่เกิดขณะออกกำลังกาย ผู้ป่วยเหล่านี้อาจไม่มีอาการ หรือความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก แต่เมื่อออกกำลังกายหัวใจจะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดมีอาการแสดงและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้

 

ใครที่ควรตรวจสมรรถภาพหัวใจ

               ผู้ที่มีอาการผิดปกติซึ่งอาจเป็นภาวะหัวใจขาดเลือด เช่น

  • เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายกว่าปกติ เหนื่อยมากเมื่อออกกำลังกาย

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด เช่น

  • ผู้สูบบุหรี่
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง
  • ผู้ที่ปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดของอวัยวะอื่นอยู่แล้ว
  • ผู้ที่มีประวัติญาติใกล้ชิดเป็นโรคหัวใจ หรืออัมพาต

 การเตรียมตัวก่อนการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ

  • ควรงดรับประทานอาหารมื้อหนักๆ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ อนุญาติให้ทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก
  • ควรสอบถามแพทย์ถึงยาที่รับประทานอยู่ ว่าควรหยุดก่อนการทดสอบหรือไม่ เช่น ยารักษาโรคหัวใจ ยารักษาความดันโลหิต เป็นต้น

 

ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม
CVMC.mahidol.ac.th
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ ทุกวัน 8.00 - 20.00 น.
โทรศัพท์ 02-201-2211  โทรสาร 02-201-2698