หน่วยปฏิบัติการหัวใจและหลอดเลือด และหอผู้ป่วยหลังทำหัตถการหัวใจ

 

หน่วยปฏิบัติการหัวใจและหลอดเลือด และหอผู้ป่วยหลังทำหัตการหัวใจ

(Cardiac Catheterization Laboratory and Coronary Care Unit)

 

 

 

 

           มุ่งเน้นการให้บริการรักษาพยาบาลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ และการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เป็นการให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เป็นการให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาควิชา พร้อมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่นำสมัยมาช่วยในการวินิจฉัย และการรักษาอย่างเต็มรูปแบบตามมาตรฐานการรักษาสากล โดยการให้บริการของห้องปฏิบัติการหัวใจจะให้การตรวจรักษาความผิดปกติของลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ ด้วยขบวนการและขั้นตอนต่างๆ อันได้แก่ การฉีดสี การซ่อมแซมหลอดเลือดทุกชนิดด้วยบอลลูน ขวดลวด หัวกรอความเร็วสูง อุปกรณ์เลเซอร์ คลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องดูดลิ่มเลือด เป็นต้น

 

บริการและการรักษา

 • หออภิบาลผู้ป่วยหัวใจวิกฤต (CCU)
 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ให้บริการ
  • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram)
  • การใส่บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angioplasty)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Permanent Pacemaker Implantation)
  • การขยายหลอดเลือดและการใส่ขดลวดรักษาการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ (PCI & Stent)
 • หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Rehabilitation)

ติดต่อสอบถาม

หน่วยปฏิบัติการหัวใจและหลอดเลือด  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์  02-201-2897 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. (ในเวลาราชการ)