การดำเนินงาน

 

การดำเนินงานของศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม

          

           ให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งการบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการวิจัยอย่างครบวงจรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารงานมีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งยังนำเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ที่มีความชำนาญมาให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การดำเนินงานของศูนย์ฯ ไม่ได้มุ่งหวังกำไรแต่ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ รายได้ที่เกิดขึ้นหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะไปพัฒนาระบบการให้บริการและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป