วัตถุประสงค์ และภาระหน้าที่

 

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม

 

 

 1. เพื่อ เป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้คำปรึกษา และรับส่งต่อผู้ป่วยตติยภูมิ ด้านโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม อย่างครบวงจร ในระดับภูมิภาค

 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการให้บริการทางวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 3. เพื่อ ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 4. เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรม และระบบการให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการอย่างครบวงจร ในลักษณะของ สหสาขาแพทย์สาขาต่างๆ

 5. เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด

 6. เพื่อใช้ศักยภาพของอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ภาระหน้าที่ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม

 

 

 1. ให้ บริการทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ การดูแลรักษา และการฟื้นฟู ตลอดจนให้คำปรึกษา และรับส่งต่อผู้ป่วยด้านโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม ตลอดจนภาวะอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติ

 2. ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในลักษณะของสหสาขา อย่างต่อเนื่อง

 3. ให้ บริการด้านการวิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการบริการวิชาการหรือวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านทรัพยสินทางปัญญาและสารสนเทศ ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

 4. ลง ทุนหรือร่วมทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม หรือกระบวนการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และได้มาตรฐาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ทั้งนี้ศูนย์อาจจัดตั้งหรือร่วมจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลเพื่อดำเนินการเหล่า นี้ได้

 5. ดำเนิน การด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อเผยแพร่ผลงานและขยายฐานการบริการของศูนย์ และโครงการภายใต้ศูนย์ให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 6. ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์และสาธารณสุขชั้นสูง

 7. มีภาระหน้าที่อื่นที่จำเป็นให้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้