การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจความถี่สูง

 

       ใช้หลักการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปในทรวงอก แล้วรับเสียงที่สะท้อนออกมาไปแปลเป็นภาพให้เห็นบนจอ ซึ่งจะแสดงถึงรูปร่างขนาดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจ ว่าปกติหรือไม่ โดยใช้หัวตรวจ (Transducer) ซึ่งดูคล้ายไมโครโฟน ส่งสัญญาณเสียงไปยังหัวใจของคุณและรับสัญญาณเสียงที่สะท้อนกลับ มาแปลงเป็นภาพให้เห็นบนจอ การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจเพื่อดูขนาดของหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผ่านผนังหน้าอก การทำงานของลิ้นหัวใจ ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องหัวใจโต และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอก

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

  1. ยื่นใบนัดตรวจที่ห้องตรวจ หลอดเลือดหัวใจ และเมแทบอลิซึม ยื่นใบนัดตรวจที่ตึกสิริกิติ์ชั้น 1 ก่อนเวลานัด 30 นาที รับใบชำระค่าตรวจ นำไปชำระเงินที่การเงิน
  2. นั่งรอเรียกชื่อตามเวลาในบัตรนัด
  3. ควรมาพบแพทย์ให้ตรงเวลานัดหมาย
  4. การตรวจใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที ดังนั้นควรเผื่อเวลาไว้สำหรับการเตรียมตัว
 

****หากต้องการเลื่อนนัดหรือมีข้อสงสัยติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-201-2211 ต่อ 151 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ในเวลาราชการ (ห้องตรวจหลอดเลือดหัวใจ และเมแทบอลิซึม อาคารสิริกิติ์ ชั้น  1)