โครงการปฎิบัติการช่วยฟื้นชีวิต(CPR)

 

โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต (CPR)

 

             เปิดให้ฝึกอบรมการกู้ชีพตามมาตรฐานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับผู้ฝึก สอน ปัจจุบันมีหลักสูตรเปิดฝึกอบรมมากกว่า 10 หลักสูตร เปิดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์และหุ่นฝึกที่ทันสมัย จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วไม่ต่ำกว่า 20,000 ราย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยฟื้นชีวิต สำหรับบุคลากรทุกระดับในคณะฯ
  2. เพื่อให้การช่วยฟื้นชีวิตในโรงพยาบาลรามาธิบดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นชีวิต แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

      

      ขอบข่ายของโครงการ

            แนวทางปฏิบัตินี้ ครอบคลุมกิจกรรมการช่วยฟื้นชีวิต (cardiopulmonary resuscitation) ทั้งในระดับการป้องกันและการบำบัดรักษา  สำหรับทุกหน่วยงานและทุกสถานที่ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

         

      ติดต่อสอบถาม

            โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต(CPR)  อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์ 02-2012305-6 มือถือ 081-101-0149 โทรสาร 02-2012821

 

 

โครงการปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต(CPR)