วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ของศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม

 

      

          เป็นศูนย์กลางทางการให้บริการ การเรียนการสอน การฝึกอบรม และการวิจัยโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึมอย่างครบวงจร และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามปณิธานของคณะฯ ที่มุ่งมั่นจะเป็น "คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาค และเป็นประทีปส่องนำทางด้านสุขภาพของประเทศ"