กิจกรรม CARE Lab รอบ 2 ปี 2560

 
     กิจกรรม CARE Lab รอบ 2 ปี 2560

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม CARE Lab รอบ 2 ปี 2560 โดยมี นักศึกษาแพทย์ , แพทย์ประจำบ้าน , แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ร่วมทำกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชั้น 3 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาพกิจกรรม