แนะนำวิธีการใช้ 2% Chlorhexidine in alcohol: อ.นพ.จักร์พันธ์ จิรสิริธรรม (27/03/67)