Facebook
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 
การอ่านผลตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในและภายนอกของหีบห่อ

วิธีอ่านผลตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในและภายนอกของหีบห่อ

 
การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อรับการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานเลี้ยงปีใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2563 ในธีมตรุษจีน...

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย...

 

คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้่นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation Survey)...

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.งานเเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิ...

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
แบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย คือ

  • หน่วยทำความสะอาดและจัดเตรียมชุดเครื่องมือแพทย์
  • หน่วยทำให้ปราศจากเชื้อและเก็บรักษาชุดเครื่องมือแพทย์
  • หน่วยคลังพัสดุและจัดทำวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์