Facebook
งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
แบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย คือ

  • หน่วยบริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
  • หน่วยจัดเตรียมเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
  • หน่วยบริหารเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ