ฝ่ายทันตกรรมนำนักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 6 มาศึกษาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 
          ฝ่ายทันตกรรม นำนักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เข้ามาศึกษาและดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อตามรายละเอียดดังนี้
         วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.00 - 14.00 น.
         วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.00 - 14.00 น.