การซ้อมแผนสถานการณ์จำลองการรับภาวะฉุกเฉินหมู่ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 
     งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เข้าร่วมซ้อมการรับภาวะฉุกเฉินหมู่ในสถานการณ์จำลองในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 12.00 -16.00 น.