สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยนำผู้เข้อบรมมาดูงานที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 
     ด้วยสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำผู้เข้าอบรมพร้อมอาจารย์ของสมาคมฯ เข้าศึกษาดูงานแผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธที่ 14 มิถุยายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.