บริการ Online
Contact บุคลากร 
บริการ Online
ผลงานวิชาการ
 
บริการ Online
เครื่องมือ

 

หน่วยวิจัยชีวเคมีและเคมีวิเคราะห์ เป็นหน่วยวิจัยที่สนับสนุนงาน และรองรับงานวิจัยทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางคุณภาพ และการวิเคราะห์ทางปริมาณ โดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง จากอาจารย์และบุคคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ