บริการ Online
Contact บุคลากร 
บริการ Online
ผลงานวิชาการ
 
บริการ Online
เครื่องมือ

 

หน่วยวิจัยชีวโมเลกุล สนับสนุนงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น การสกัดและวิเคราะห์ RNA หรือ DNA, การวิเคราะห์ลำดับเบสของ DNA, การวิเคราะห์ยีนโดยเทคโนโลยี Microarrays เป็นต้น