มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

บริการ Online
Contact บุคลากร 
บริการ Online
ผลงานวิชาการ
 
บริการ Online
เครื่องมือ

 

หน่วยวิจัยชีวโมเลกุล สนับสนุนงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น การสกัดและวิเคราะห์ RNA หรือ DNA, การวิเคราะห์ลำดับเบสของ DNA, การวิเคราะห์ยีนโดยเทคโนโลยี Microarrays เป็นต้น