มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

บริการ Online
Contact บุคลากร 
บริการ Online
ผลงานวิชการ
 
บริการ Online
เครื่องมือ

 

สนับสนุนงานวิจัยทางด้านชีวโมเลกุลต่าง ๆ เช่น การสกัดและวิเคราะห์ RNA หรือ DNA, การวิเคราะห์ลำดับเบสของ DNA, การวิเคราะห์ยีนโดยเทคโนโลยี Microarrays เป็นต้น