บริการ Online
Contact บุคลากร 
บริการ Online
ผลงานวิชาการ
 
บริการ Online
เครื่องมือ

 

ห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา เป็นหน่วยสนับสนุนการวิจัยด้านจุลชีววิทยาของเชื้อก่อโรคระดับ 1 และ 2 ผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น การเพาะเลี้ยงเชื้อและสกัดสารพันธุกรรม การตัดต่อยีนและผลิตโปรตีนของเชื้อที่สนใจ รวมทั้งการผลิต antibody