มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

บริการ Online
Contact บุคลากร 
บริการ Online
ผลงานวิชการ
 
บริการ Online
เครื่องมือ

 

ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์ แบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน คือ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิด และห้องปฏิบัติการ Flow Cytometry

ห้องปฏิบัติการเซลล์ ทำการวิจัยเพื่อสนับสนุนการแยก เพาะเลี้ยง ศึกษาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เซลล์จากระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์มะเร็งของมนุษย์ ในบทบาทและหน้าที่ของเซลล์นั้น รวมทั้งดัดแปลงเซลล์ด้วยเทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ เพื่อศึกษาวิจัยด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล และวิเคราะห์ผลในเซลล์ด้วยเทคนิค Flow Cytometry, ELISA และอื่น ๆ