มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

บริการ Online
Contact บุคลากร 
บริการ Online
ผลงานวิชการ
 
บริการ Online
เครื่องมือ

 

ห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมีและเคมีวิเคราะห์

เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาปริมาณสารต่าง ๆ ที่อยู่ในตัวอย่างที่ถูกทำการวิเคราะห์ เช่น การหาปริมาณวิตามิน A, E และ B1 ในตัวอย่าง serum เป็นต้น รวมถึงการทำวิจัยทางด้านโปรติโอมิกส์โดยใช้เครื่องมือชั้นสูง เช่น MALDI-TOF, LC-Q TOF เป็นต้น