ผลงานวิจัย ปี 2538/1995

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์
2538/1995

Pitakjaroen M.                   
Sorachaimetha P.
Srisa-an P.

Comparative Quantitative Gait Measurement in Obese and Normal Weight Children. J Thai Rehabil 1995;5(2):10-17.