ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ. พญ.มลรัชฐา พิทักษ์เจริญ

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ และแสดงมุทิตาจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมลรัชฐา พิทักษ์เจริญ

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ โถงบริเวณหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

กำหนดการ
13.00 น.  :  พิธีเปิด
13.10 น.  :  รับชมวิดีทัศน์ชีวประวัติและผลงาน
13.20 น.  :  หัวหน้าภาควิชาฯ ผู้แทนอาจารย์ และผู้แทนบุคลากรกล่าวแสดงมุทิตาจิต
13.40 น.  :  การแสดงจากอาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร
14.40 น.  :  ผศ. พญ.มลรัชฐา พิทักษ์เจริญ กล่าวความในใจและฝากข้อคิด
14.45 น.  :  มอบของที่ระลึก
15.00 น.  :  เชิญรับประทานอาหารว่างร่วมกัน