สารสนเทศทางรังสีวิทยา

สารสนเทศที่ให้บริการภายในคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ระบบสารสนเทศรังสีวิทยา    
RIS : Radiology information System

       

 

 คู่มือสั่งเอกซเรย์ : Xray Online

 

ระบบจัดเก็บภาพรังสีการแพทย์ PACS : Picture Archiving and Communication System
  

 

ระบบเอกสารและสำนักงานทั่วไป : Sharepoint2013

 

ระบบการ e-learning  : Moodle


 

Sharefile/TeleRad : บริการภาพระยะไกล

      

DICOM SERVER OF NM
  

บริการทั่วไป

การสมัคร Internet Account

ขั้นตอนการ Download Software

Download Licensed Software