รังสีศัลยกรรม

ศูนย์รังสีศัลยกรรม  RadiosurgeryCenter

 โครงการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีร่วมพิกัด ภาควิชารังสีวิทยา และ มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รังสีศัลยกรรม หรือ รังสีร่วมพิกัด คืออะไร ?

รังสีศัลยกรรม หรือ รังสีร่วมพิกัด คือ การฉายรังสีพลังงานสูงไปยังบริเวณที่ต้องการด้วยความแม่นยำโดยอาศัยเครื่อง คอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพจำลองสามมิติ กำหนดตำแหน่ง และ คำนวณปริมาณรังสี เหมาะกับพยาธิสภาพขนาดไม่เกิน 5-6 ซม. ที่สามารถตอบสนองต่อการฉายรังสีได้ และไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น เช่น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด หรือ การฉายรังสีด้วยวิธีปกติ สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

  1. Stereotactic Radiosurgery การฉายรังสีแบบครั้งเดียว เป็นการฉายรังสีโดยให้ปริมาณรังสีสูงมากเพียงครั้งเดียว
  2. Stereotactic Radiotherapy การฉายรังสีแบบหลายครั้ง เป็นการฉายรังสีโดยให้รังสีปริมาณน้อยต่อครั้ง เป็นจำนวนหลายครั้ง

จุดเริ่มต้น XKnife

      ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม 2540 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดดำเนินการโครงการรักษาผู้ป่วยด้วย รังสีร่วมพิกัด ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การบริหารงานของ มูลนิธิรามาธิบดี โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ประกอบด้วย ประสาทศัลยแพทย์, รังสีวินิจฉัยแพทย์, รังสีรักษาแพทย์, นักฟิสิกส์การแพทย์, นักรังสีการแพทย์, พยาบาล และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ครื่องฉายรังสีเป็นเครื่อง Linear Accelerator ที่สร้างมาเพื่อการรักษาแบบรังสีศัลยกรรมโดยเฉพาะDedicated Machine) มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการทำรังสีศัลยกรรมชื่อ Xknife ในบางครั้งจึงเรียกทั้งระบบรวมว่า Xknife อย่างไม่เป็นทางการ

         ปัจจุบัน ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มี พยาธิสภาพในสมองทั้งที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งArteriovenous Malformation (AVM) เนื้องอกสมองชนิดต่างๆ มะเร็งที่แพร่กระจายมาที่สมอง/มะเร็งบริเวณฐานสมอง การรักษาให้ประโยชน์กับ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ รวมถึงกรณี โรคเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน จน ถึง ปี 2551 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้วประมาณ 1,300 ราย โครงการนี้นอกจากเป็นการให้บริการแบบ ตติยภูมิ แล้ว ยังก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้ ป่วยได้รับบริการแบบ สหสาขา ที่ดีขึ้น เป็นแหล่ง การศึกษาต่อเนื่อง ของแพทย์หลายสาขา และ บุคลากรอื่นทั้งในและนอกคณะ นอกจากนี้ยังมี ผลงานวิจัย ที่นำเสนอ และ ได้รับ การตีพิมพ์ทั้งใน และ ต่างประเทศ

ติดต่อเรา

การรักษาด้วยวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับผู้ป่วยทุกราย หากแพทย์ของท่านแนะนำหรือท่านมีความสนใจสามารถติดต่อ

ศูนย์รังสีศัลยกรรม อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ ชั้น B2
โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์, โทรสาร 02-201-1742
E-mail
srsrama@diamond.mahidol.ac.th
 
สิ่งที่ต้องนำมาด้วยคือ ข้อมูลภาพ MRI และ/หรือ CT ของผู้ป่วย หนังสือส่งตัว ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษาของผู้ป่วยทั้งหมดข้อมูล ทั้งหมดของผู้ป่วยจะถูกนำเข้าที่ประชุมซึ่งจะมีประมาณสัปดาห์ละครั้ง การประชุมจะประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางสาขาที่เกี่ยวข้องโดยหากที่ประชุมลงความ เห็นว่าท่านเข้าข่ายที่จะได้รับประโยชน์จากการทำรังสีศัลยกรรม ท่านจะได้รับการนัดหมายเพื่อทำการรักษาต่อไป ผู้ ป่วยที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลไม่ว่าชนิดใด เช่น บัตรประกันสังคม รวมถึงบัตรประกันสุขภาพสามารถใช้บริการการรักษาชนิดนี้ได้ทั้งสิ้นหากมี หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลต้นสังกัดสิทธิของท่าน

Contact Information

Radiosurgery Center, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital
270 Rama 6 Rd. Bangkok, Thailand 10400
Tel. & Fax. +6622011742
E-mail address
srsrama@diamond.mahidol.ac.th