ผลงานตีพิมพ์ (Publication)

อ.พญ.อภิชญา ศรีปรัชญากุล

download file pdf: