นักรังสีการแพทย์ : ศูนย์วินิจฉัยเต้านม

นาง จันทริกา เดชอัคราช
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. พรรณี จวงจ่าย
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ปราณี มาสสร
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นาง อรพรรณ ครามเขียว
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :