You are here

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564

alt
นพ.กุลวิวัฒน์ พรหมสวัสดิ์ (ตะวัน)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.จิตติวัฒน์ ปรีชารักษ์ (โบ้ท)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.ชนัญชัย หวังวิญญูวิรัช (นัท)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ. ญาดา บุณยะวันตัง (จูน)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.ณัฐ ปณิธานไพศาล (พาย)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.ณัฐชัย สถาวร (นนท์)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ. นวพร ธรรมโพธิทอง (นิว)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.เบญจวรรณ ศรีสันติธรรม (ฮวง)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.ปริชญา บุญสูง (เจล)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ.พัชรินทร์ เหล่าขจรเจริญกิจ (อุ๊)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ. พิชญานิน วิชญรักษ์ (ครีม)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.ภวินท์ จันทร์เสม (เปรม)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ. ภาคภูมิ วังกาญจน์สิริกุล (ขวด)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.ภูริณัฐ คุณรักษ์พงศ์ (ณัฐ)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ. มุทิตา ลีละศิธร (แอ้ม)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ. เมษ ชิงชัยมณีศรี (เมษ)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ. วาสิฏฐี อัจนากิตติ (เป้)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ. ศกลรัตน์ สุภักดี (แนน)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
พญ. ศุภัจฉรีย์ เล็กลับ (มะนาว)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.รุจ สุขเกิดกิจพิบูลย์ (กีตาร์)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ. กษิดิ์เดช สุวรรณปิฎก (เทส)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
วุฒิการศึกษา
 
alt
นพ.วิโรจน์ คติยรังสรรค์ (เค็น)
ตำแหน่ง : แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
สาขา/Subspecialty : สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
วุฒิการศึกษา
 
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297