นักศึกษาแพทย์

 รายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรที่นักศึกษาแพทย์ต้องทำการศึกษาแยกรายละเอียดตามชั้นปีมีดังนี้

    นศพ. ปี 2 รายวิชาทีต้องศึกษาคือ
    -  SCID 241, 242, 243, 244, 245

    นศพ. ปี 4 รายวิชาทีต้องศึกษาคือ
    -  RAID 404, 405
    -  RAOG 405
    -  RAPD 403
    -  RARD 431

    นศพ. ปี 5 รายวิชาทีต้องศึกษาคือ
    -  RAID  512, 513, 514
    -  RAPD 503
    -  RAOT 511
    -  RARD 532

    นศพ. ปี 6 (Extern) รายวิชาทีต้องศึกษาคือ
    -  RAID 601
    -  RARD 631