หน่วยประชาสัมพันธ์

เป็นหน่วยงานดำเนินการ ด้านต่างๆ ดังนี้
 1. บริการติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 2. บริการรับจองห้องพักพิเศษผู้ป่วยในของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 3. บริการติดต่อผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 4. ประสานงาน แพทย์ พยาบาล ก่อนรับผู้ป่วยเข้าเป็นผู้ป่วยใน
 5. รับผู้ป่วยเข้าเป็นผู้ป่วยใน และนำผู้ป่วยส่งขึ้นหอผู้ป่วย
 6. บริการรับจองเตียงและจัดคิวผู้ป่วย Short Stay Service เพื่อให้ยาเคมีบำบัด สารน้ำและเลือด
 7. ประสานงานโครงการรามาพญาไท ๒
 8. ประสานงานผู้ป่วยและแพทย์ผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลา
 9. บริการรับส่งผู้ป่วยขึ้นหอผู้ป่วยและส่งตรวจยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. บริการสำรองที่นั่ง การฟังบรรยาย งานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
 11. กำกับดูแลด้านความสะอาด บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 12. ดูแลพื้นที่ชั้น ๑ และชั้น ๒ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และส่งซ่อมบำรุง
 13. รับ Admit ผู้ป่วยผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลา