ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร  อิงค์สาธิต
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอติพร อิงค์สาธิต
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชนเมธ เตชะแสนศิริ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รศ. พญ.วัลภา อานันทศุภกุล
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลภา อานันทศุภกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อ. นพ.สยาม ค้าเจริญ
อาจารย์ นายแพทย์สยาม ค้าเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพร แสงเพชร
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอารีย์พรรณ  โสภณสฤษฎ์สุข
รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ผศ. นพ.ณัฐพร แสงเพชร
แพทย์หญิงญาณินี วรกิจธำรงค์ชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
แพทย์หญิงวรินทร์สวาท ธีระวุฒิ
แพทย์หญิงวรินทร์สวาท ธีระวุฒิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี