ระเบียบการใช้และวิธีการจองห้องประชุม

 

ขั้นตอนในการจองห้องประชุมศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

1.   กำหนดรายละเอียดของงาน  เช่น

  •   จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 
  •   รูปแบบการจัดโต๊ะและเก้าอี้
  •   การจัดเลี้ยง อาหารว่าง / อาหารกลางวัน      
  •   วัน - เวลา ที่จะจัดงาน  และ  วัน - เวลา ที่จะติดตั้งตกแต่งจัดภายในบริเวณงานรวมถึง  เวลาที่จะเปิดห้องในวันงานด้วย
  •   ชื่องานประชุม / ชื่อผู้รับผิดชอบงานประชุม หรือ ชื่อผู้ติดต่อ / หน่วยงาน หรือภาควิชา
  •   อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน เช่น  งานโสติ  /  งานต้นไม้  /  งานแม่บ้าน  /  งานรักษาความปลอดภัย

2.   โทรจองทางโทรศัพท์  และแจ้งรายละเอียดของงาน  ได้ที่  1545 / 2659  เพื่อเช็ควันว่างและสำรองห้องประชุมล่วงหน้า  **เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 

       จึงขอความกรุณาสำรองห้องประชุมล่วงหน้าตั้งแต่เนินๆ**

3.   ส่งแบบฟอร์มการจองห้องประชุมก่อนถึงวันงานอย่างน้อย  7 วัน  เพื่อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลห้องประชุมจะได้ประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการจัดสถานที่

4.   หากมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในการจัดงาน  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  5 วัน  ทำการที่หมายเลข  1545 / 2659

5.   เมื่อโทรจองห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ให้ทำบันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมโดยยกเว้นค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

      เรียนรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  พร้อมแนบแบบฟอร์มใบจองห้องประชุมโดยกรอกรายละเอียดให้ครบตามที่ต้องการใช้งาน

      พร้อมส่งมายังงานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม  ชั้น 5  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 1.   อนุญาตให้เปิดห้องได้ 1 ชั่วโมงก่อนการใช้

 2.   เวลาการใช้ห้องประชุมที่เกินครั้งชั่วโมงปัดเศษเป็นเป็นหนึ่งชั่วโมง

 3.   หลีกเลี่ยงการนำอาหารเข้ามารับประทานภายในห้องประชุม  **กรณีมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

       ก่อนทุกครั้งอย่างน้อย  1 สัปดาห์**

 4.   การจัดเลี้ยงโต๊ะวางอาหารและโต๊ะสำหรับนั่งทานอาหาร  จะจัดวางไว้บริเวณโถงภายนอกรอบห้องประชุม

 5.   กรณีมีการจัดเลี้ยงอาหาร  **ห้ามทำการอุ่นอาหารโดยใช้แก๊สหุงต้มและแอลกอฮอล์ทั้งชนิดก้อนและชนิดน้ำโดยเด็ดขาด**

 6.   ถังใส่น้ำแข็งควรมีผ้ายางเพื่อมาปูรองป้องกันน้ำซึมลงพรม

 7.   หากมีความจำเป็นต้องติดสติ๊กเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุมเพื่อดำเนินการ

 8.   หากผู้จัดประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ  ภายในห้องประชุมควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุมรับทราบล่วงหน้าเพื่อดำเนินการต่อไป

 9.   หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการใช้ห้องประชุม  เมื่อห้องประชุมหรืออุปกรณ์ต่างๆ  ได้รับความเสียหาย  ผู้มาขอใช้บริการหรือผู้เกี่ยวข้อง

       ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

 10. ต้องชำระค่าเช่าห้องประชุมล่วงหน้าก่อน  5 วันทำการ  ก่อนวันจัดประชุม  เว้นแต่ได้แจ้งกับผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์และเจ้าหน้าที่

 11. การจัดประชุมนอกเวลาที่กำหนดไว้หรือวันหยุดราชการ  ผู้จัดประชุมต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้

 

เงื่อนไขการให้บริการ

  1.   ทางงานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์จะดำเนินการแจ้งการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ( ในกรณีที่ขอเพิ่มเติมจากที่จัดไว้ )  ให้งานโสตทัศนศึกษา  ก่อนถึงกำหนดวันขอใช้บริการ

        อย่างน้อย  5 วันทำการ  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์หรือแจ้งให้ผู้ขอใช้ทราบล่วงหน้าในกรณีเกิดปัญหา

  2.   โสตทัศนูปกรณ์ที่ผู้จัดประชุมเป็นผู้ดูแลใช้งานโดยตรง  เช่น  Laser Pointer ,  ถาดสไลด์ นอกเหนือจากที่จัดไว้ใช้คู่กับเครื่องฉายสไลด์  หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย

        ผู้จัดประชุมยินดีชำระค่าเสียหาย  ตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อใหม่

  3.   หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องประชุม  ขอให้แจ้งงานโสตทัศนศึกษาทราบโดยตรง  ในกรณีเร่งด่วนให้ติดต่อที่  คุณชูชาติ เที่ยงบางหลวง  โทร. 1709 / 1702