ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย How CT/MR imaging help in Gynecology?