ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "Risk assessment and Risk register"