FPMRS
FPMRS   
FPMRS
AUG   
FPMRS
Elective   
FPMRS
ภาพกิจกรรม   

โครงการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพสตรีเพื่อป้องกันภาวะปัสสาวะเล็ดราดและอุ้งเชิงกรานหย่อน

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพสตรีเพื่อป้องกันภาวะปัสสาวะเล็ดราดและอุ้งเชิงกรานหย่อน  โดยสาขาวิชาสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวเปิดงาน