นิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาสาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 4 จบการฝึกปฏิบัติงาน

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และงานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์