งานเวชระเบียน ต้อนรับคณะดูงานจากงานเวชสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 

งานเวชระเบียน ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะดูงานจากงานเวชสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก อ.พญ.ศนิ มลกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กล่าวต้อนรับคณะดูงาน และคุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน เป็นวิทยากรบรรยายและนำเข้าศึกษาดูงานเวชระเบียนในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์