งานเวชระเบียน ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันโรคทรวงอก

 
 

งานเวชระเบียน ร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันโรคทรวงอก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยมีคุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน เป็นวิทยากรบรรยายและนำเข้าศึกษาดูงานเวชระเบียนในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)