นักศึกษาสาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล จบการฝึกปฏิบัติงาน

 

     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นักศึกษาสาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 4 จบการฝึกปฏิบัติงาน ณ งานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล