นิเทศนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 งานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ผศ.ดร. สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ และ อ. ดร. ฐากูร ฐิติเศรษฐ์ ที่ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น