งานเวชระเบียน ต้อนรับคณะดูงานสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

          งานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้บริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคุณธนวัน ลือสุทธิวิบูลย์ หัวหน้างานเวชระเบียน และคุณสุนทร หลั่นเจริญ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ เป็นผู้บรรยายและนำเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และงานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล