ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

 
   งานเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นที่น่ายินดีต่อหน่วยงาน องค์กรและบุคลากรทุกคน ทำให้งานเวชระเบียนมีการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง