การประชุมระดมสมอง "Heart Hand Head เสริมพลังบวกต้านภัยโควิด-19"

"

การประชุมระดมสมอง "Heart Hand Head เสริมพลังบวกต้านภัยโควิด-19" ในโครงการศึกษาผลกระทบและกลไกการปรับตัวของทัณฑสถานและชุมชนในกรุงเทพมหานคร

"

     

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดประชุมระดมสมอง "Heart Hand Head เสริมพลังบวกต้านภัยโควิด-19" ในโครงการศึกษาผลกระทบและกลไกการปรับตัวของทัณฑสถานและชุมชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อสังเคราะห์บทเรียนที่จําเป็นต่อการปรับตัวของชุมชนสู่การแก้ไขปัญหาและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการปรับตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application เวลา 10.00-12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานส่วนกลาง ชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม 100 คน