คณะครู นักเรียน ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ทำกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มสร้างสุขฯ

คณะครู นักเรียน ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ทำกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มสร้างสุขฯ เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียน ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง จำนวน 80 คน ทำกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มสร้างสุขฯ เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้