ลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนซอยสวนเงิน และชุมชนวัดมะกอก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชน

"

ลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนซอยสวนเงิน และชุมชนวัดมะกอก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชน

"

     

เมื่อวันที่ 24-26 และ 29 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนซอยสวนเงิน และชุมชนวัดมะกอก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชน และส่งผู้ป่วยรักษาต่อใน Community Isolation ต่อไป